Uczestnicy

Grupa operacyjna TELEDIS została zawiązana dla zrealizowania  operacji pt. „Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie” Operacja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  16 „Współpraca”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jej celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykrywania i identyfikacji  chorób roślin zbożowych”. Termin realizacji operacji: 01.03.2021 – 31.12.2022.

Kerownik naukowy projektu Teledis

Profesor dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda

Kierownik naukowy projektu Teledis w roku 2021

Profesor dr hab. Edward Arseniuk

Grupę Teledis tworzą następujące podmioty:

1. Centrum Doradztwa Rolniczego ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

2.Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików, 05-870 Błonie

3. Relayonit Sp. z o.o. ul. Złota 17 lok 18, 00-019 Warszawa

4 .Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

5.Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach,
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

6..Marianem Hadrianem prowadzącym gospodarstwo rolne
Kobierzycko 50/1, 98-285 Wróblew

7.Romanem Życińskim prowadzącym gospodarstwo rolne
Mirogonowice 6, 27- 425 Waśniów

Grupa operacyjna Teledis będzie współpracować ze sobą  na podstawie zawartej  umowy konsorcjum, której liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.